شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶

شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶

از حاج سید مهدی میرداماد، ۴ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۳۷ ثانیه

۱ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ شب قدره آقا دلم بی قراره مناجات ۷.۸ ۸:۱۸ ۰ ۰ ۱۲۰۴ ۴۴۰
۲ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ وقت پرواز آسمان شده بود روضه ۶.۵ ۶:۵۳ ۰ ۰ ۵۸۸ ۳۹۴
۳ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ ظاهرا داری میری مسجد زمینه ۷.۴ ۷:۵۳ ۰ ۰ ۱۰۴۸ ۶۲۱
۴ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ مولا اسممو نبر از یادت شور ۴.۳ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۱۱۰۱ ۶۶۰