شب ۱۸ رمضان ۱۳۹۶

شب ۱۸ رمضان ۱۳۹۶

از حاج عبدالرضا هلالی، ۵ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ شب ۱۸ رمضان ۱۳۹۶ توبه از جرم و خطا حال سحر می خواهد مناجات ۲.۵ ۲:۳۸ ۰ ۰ ۱۰۹۷ ۴۶۶
۲ شب ۱۸ رمضان ۱۳۹۶ ناله بزن با ناله از گودال لشکر را ببر روضه ۳.۲ ۳:۱۹ ۰ ۰ ۱۲۴۸ ۷۶۲
۳ شب ۱۸ رمضان ۱۳۹۶ مانند امروز کی می شود کی شور ۳.۱ ۳:۱۴ ۰ ۰ ۱۵۹۵ ۱۱۸۵
۴ شب ۱۸ رمضان ۱۳۹۶ داره خودش رو می زنه شور ۴.۵ ۴:۴۴ ۰ ۰ ۲۲۲۰ ۱۱۲۱
۵ شب ۱۸ رمضان ۱۳۹۶ پسر مادر من با لب تشنه کشتنت شور ۳ ۳:۰۷ ۰ ۰ ۲۲۸۳ ۱۱۸۵