میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۶

میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۶

از حاج سید مهدی میرداماد، ۳ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۴۴ ثانیه

۱ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۶ سلام ای عزیز مرتضی سرود ۶.۷ ۷:۰۹ ۰ ۰ ۱۸۹ ۱۴۱
۲ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۶ رسیدی از ورای آسمان شب را سحر کردی مدح ۱۲ ۱۳:۰۱ ۰ ۰ ۶۹ ۸۴
۳ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۶ جانان جانان جانانه سرود ۱۲.۵ ۱۳:۳۴ ۰ ۰ ۲۳۷ ۱۳۲