میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۶

میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۷ قطعه، ۱ ساعت و ۳ دقیقه و ۱۶ ثانیه

۱ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۶ ما کویر و نگاه تو دریاست مدح ۳.۸ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۷۵۰ ۳۳۲
۲ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۶ آفریده شدم تا شوم گدای کریم مدح ۸.۸ ۹:۲۲ ۰ ۰ ۳۲۰ ۲۷۹
۳ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۶ یا حسن ای ضربانم سرود ۷.۸ ۸:۱۸ ۰ ۰ ۸۰۹ ۶۱۳
۴ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۶ جانان جانان جانانه سرود ۱۴.۳ ۱۵:۲۳ ۰ ۰ ۶۷۰ ۵۴۲
۵ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۶ دیشب گذری کردم از کوچه میخانه سرود ۹.۹ ۱۰:۳۷ ۰ ۰ ۷۶۳ ۴۴۲