گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی

گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی

از حاج محمود کریمی، ۱۲ قطعه، ۵۳ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی باز کن درب منم منم یا رب مناجات ۶.۷ ۶:۴۴ ۰ ۰ ۲۰۶۷ ۷۳۶
۲ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی علی اکبر که بر زمین افتاد روضه ۳ ۲:۵۹ ۰ ۰ ۱۵۹۶ ۸۲۴
۳ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی بدم مرا به پبمبر ببخش مناجات ۷.۱ ۷:۰۷ ۰ ۰ ۵۶۵ ۴۲۱
۴ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی مصیبت رسول خدا یادم نمیره روضه ۵.۴ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۴۵۳ ۳۶۸
۵ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی چو کاه رفته بر بادم مناجات ۵.۱ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۷۷۳ ۴۳۳
۶ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی دیدم از خیمه نگاه پدر مضطر تو روضه ۶.۳ ۶:۳۲ ۰ ۰ ۱۲۳۲ ۷۱۲
۷ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی ای ماه رخ مهر به لب ها زده من مناجات ۲.۷ ۲:۳۹ ۰ ۰ ۳۹۶ ۳۹۱
۸ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی جانانی و جان بر تو سپردیم و نمردیم مناجات ۲.۸ ۲:۴۵ ۰ ۰ ۵۳۱ ۴۵۵
۹ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی فراق پاره تن میوه دل روضه ۲.۸ ۲:۴۴ ۰ ۰ ۶۹۹ ۳۹۷
۱۰ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی آیینه تمام نمای خدا علیست مناجات ۵.۶ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۳۲۶۵ ۸۹۹
۱۱ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی نه حرف از من و ما بود مناجات ۲.۲ ۲:۰۲ ۰ ۰ ۴۲۸۰ ۱۰۱۹
۱۲ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی چو دید زینب حزین روضه ۴.۵ ۴:۳۵ ۰ ۰ ۶۶۸ ۴۱۱