گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی

گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی

از حاج محمود کریمی، ۱۲ قطعه، ۵۳ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی باز کن درب منم منم یا رب مناجات ۶.۷ ۶:۴۴ ۰ ۰ ۱۶۳۸ ۵۰۵
۲ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی علی اکبر که بر زمین افتاد روضه ۳ ۲:۵۹ ۰ ۰ ۴۵۰ ۲۸۸
۳ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی بدم مرا به پبمبر ببخش مناجات ۷.۱ ۷:۰۷ ۰ ۰ ۴۱۵ ۲۵۳
۴ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی مصیبت رسول خدا یادم نمیره روضه ۵.۴ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۲۰۷ ۲۰۱
۵ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی چو کاه رفته بر بادم مناجات ۵.۱ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۵۸۷ ۲۷۳
۶ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی دیدم از خیمه نگاه پدر مضطر تو روضه ۶.۳ ۶:۳۲ ۰ ۰ ۲۷۱ ۲۴۵
۷ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی ای ماه رخ مهر به لب ها زده من مناجات ۲.۷ ۲:۳۹ ۰ ۰ ۲۴۳ ۲۰۸
۸ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی جانانی و جان بر تو سپردیم و نمردیم مناجات ۲.۸ ۲:۴۵ ۰ ۰ ۲۸۲ ۲۱۲
۹ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی فراق پاره تن میوه دل روضه ۲.۸ ۲:۴۴ ۰ ۰ ۲۳۵ ۱۸۲
۱۰ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی آیینه تمام نمای خدا علیست مناجات ۵.۶ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۳۰۵۶ ۷۰۸
۱۱ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی نه حرف از من و ما بود مناجات ۲.۲ ۲:۰۲ ۰ ۰ ۴۰۲۲ ۸۰۹
۱۲ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی چو دید زینب حزین روضه ۴.۵ ۴:۳۵ ۰ ۰ ۴۳۹ ۲۳۲