گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی

گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی

از حاج محمود کریمی، ۱۲ قطعه، ۵۳ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی باز کن درب منم منم یا رب مناجات ۶.۷ ۶:۴۴ ۰ ۰ ۲۳۸۸ ۹۸۵
۲ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی علی اکبر که بر زمین افتاد روضه ۳ ۲:۵۹ ۰ ۰ ۱۸۱۱ ۱۰۱۲
۳ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی بدم مرا به پبمبر ببخش مناجات ۷.۱ ۷:۰۷ ۰ ۰ ۷۶۶ ۶۲۷
۴ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی مصیبت رسول خدا یادم نمیره روضه ۵.۴ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۶۹۹ ۵۵۰
۵ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی چو کاه رفته بر بادم مناجات ۵.۱ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۱۰۳۹ ۶۰۴
۶ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی دیدم از خیمه نگاه پدر مضطر تو روضه ۶.۳ ۶:۳۲ ۰ ۰ ۱۲۷۲ ۸۸۴
۷ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی ای ماه رخ مهر به لب ها زده من مناجات ۲.۷ ۲:۳۹ ۰ ۰ ۴۷۵ ۵۷۴
۸ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی جانانی و جان بر تو سپردیم و نمردیم مناجات ۲.۸ ۲:۴۵ ۰ ۰ ۶۶۲ ۶۶۳
۹ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی فراق پاره تن میوه دل روضه ۲.۸ ۲:۴۴ ۰ ۰ ۷۷۷ ۵۷۳
۱۰ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی آیینه تمام نمای خدا علیست مناجات ۵.۶ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۳۵۲۳ ۱۱۰۲
۱۱ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی نه حرف از من و ما بود مناجات ۲.۲ ۲:۰۲ ۰ ۰ ۴۵۳۹ ۱۲۲۸
۱۲ گلچین رمضان ۱۳۹۶ | آستان قدس رضوی چو دید زینب حزین روضه ۴.۵ ۴:۳۵ ۰ ۰ ۸۲۰ ۵۶۴