گلچین شهادت ۱۳۹۶

گلچین شهادت ۱۳۹۶

از حاج منصور ارضی، ۴ قطعه، ۳۰ دقیقه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۶ با زبانی پر گلایه مقتلم تحریر شد روضه ۷.۱ ۷:۳۲ ۰ ۰ ۱۱۳۰ ۵۶۴
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۶ شهریارا باز کن آغوش مهمان آمده مناجات ۴.۶ ۴:۴۶ ۰ ۰ ۱۳۹۶ ۶۶۵
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۶ زهرم به کام تو ولی ما را عسل کن روضه ۷.۵ ۷:۵۹ ۰ ۰ ۴۲۱ ۴۲۹
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۶ هر کس که یا باب الحوائج را صدا کرده روضه ۹.۱ ۹:۴۳ ۰ ۰ ۶۴۳ ۴۸۵