گلچین مولودی ۱۳۹۶

گلچین مولودی ۱۳۹۶

از حاج منصور ارضی، ۸ قطعه، ۳۶ دقیقه و ۳۷ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۶ از دلم زنجیر عشق این و آن را باز کن مناجات ۳.۱ ۳:۰۲ ۰ ۰ ۲۲۶ ۲۵۵
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۶ گرچه مولا همیشه بی مثل است مدح ۷.۶ ۷:۵۶ ۰ ۰ ۲۳۸ ۲۵۱
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۶ زیر نور عرش رحمان دل شده ذوب تعالی سرود ۳.۳ ۳:۱۶ ۰ ۰ ۱۴۱ ۲۴۶
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۶ وا نشد جبریل اگر سمت نجف بال و پرش مدح ۴.۷ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۳۰۶ ۲۵۶
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۶ بر نفس خود دچارم یابن الحسن اغثنی مناجات ۴.۷ ۴:۴۵ ۰ ۰ ۱۲۴ ۲۳۹
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۶ هر دلی شیداست ایزد را بگوید یا علی مدح ۱.۹ ۱:۴۲ ۰ ۰ ۷۰ ۲۲۶
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۶ ار شب وصل خبر می رسد آخر روزی مناجات ۳.۴ ۳:۱۹ ۰ ۰ ۸۴ ۲۰۴
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۶ آنجا که شور عشق نباشد کمال نیست مدح ۷.۵ ۷:۴۸ ۰ ۰ ۱۲۲ ۲۰۹