۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

از حاج عبدالرضا هلالی، ۳ قطعه، ۱۳ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ حقمان است این همه محنت مناجات ۵.۴ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۷۸۴ ۴۶۴
۲ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ سید الشهدا یا مقطع الاعضاء شور ۴.۳ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۳۴۲۵ ۱۴۳۹
۳ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ هر شام و هر سحرگاه دارم من این دعا را شور ۳.۱ ۳:۱۱ ۰ ۰ ۱۰۲۶ ۷۵۴