میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶

میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶

از حاج عبدالرضا هلالی، ۲ قطعه، ۷ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ عریضه های مرا دست چاه ها دادند مدح ۳.۵ ۳:۳۹ ۰ ۰ ۱۸۰۱ ۶۳۹
۲ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ دلمو دست تو دادم یک عمر سرود ۴.۲ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۳۲۷۶ ۱۰۹۰