گلچین محرم ۱۳۹۵

گلچین محرم ۱۳۹۵

از حاج شهروز حبیبی، ۱۶ قطعه، ۱ ساعت و ۳۹ دقیقه و ۸ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت رقیه (س) نوحه ۶.۷ ۷:۱۴ ۰ ۰ ۱۱۳۴ ۷۱۵
۲ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت زینب (س) نوحه ۴.۹ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۶۹۶ ۶۶۴
۳ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت علی اصغر (ع) نوحه ۶.۸ ۷:۱۹ ۰ ۰ ۵۳۴ ۶۱۰
۴ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت علی اکبر (ع) نوحه ۶.۸ ۷:۲۱ ۰ ۰ ۷۹۵ ۶۱۴
۵ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۸.۵ ۹:۰۹ ۰ ۰ ۷۰۴ ۶۱۹
۶ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۵.۹ ۶:۲۲ ۰ ۰ ۶۲۶ ۶۳۱
۷ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۵ ۵:۲۳ ۰ ۰ ۶۴۷ ۶۰۰
۸ گلچین محرم ۱۳۹۵ امام حسین (ع) نوحه ۵.۲ ۵:۳۸ ۰ ۰ ۴۹۷ ۶۳۲
۹ گلچین محرم ۱۳۹۵ شب عاشورا نوحه ۴.۹ ۵:۱۷ ۰ ۰ ۵۳۴ ۵۹۵
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۵ شام غریبان نوحه ۴.۳ ۴:۳۵ ۰ ۰ ۴۵۶ ۵۹۷
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت علی اصغر (ع) شور ۲ ۲:۰۸ ۰ ۰ ۵۵۸ ۵۷۲
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت اباالفضل (ع) شور ۳.۷ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۴۷۶ ۵۸۷
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت علی اصغر (ع) روضه ۶.۶ ۷:۰۸ ۰ ۰ ۴۶۰ ۵۶۱
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت اباالفضل (ع) روضه ۴.۱ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۶۰۴ ۵۷۹
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۵ شب عاشورا روضه ۷.۸ ۸:۲۴ ۰ ۰ ۶۱۶ ۵۳۲
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۵ شام غریبان روضه ۸.۸ ۹:۳۲ ۰ ۰ ۶۶۶ ۵۸۲