گلچین محرم ۱۳۹۵

گلچین محرم ۱۳۹۵

از حاج شهروز حبیبی، ۱۶ قطعه، ۱ ساعت و ۳۹ دقیقه و ۸ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت رقیه (س) نوحه ۶.۷ ۷:۱۴ ۰ ۰ ۱۰۶۵ ۵۷۴
۲ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت زینب (س) نوحه ۴.۹ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۵۹۸ ۵۲۱
۳ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت علی اصغر (ع) نوحه ۶.۸ ۷:۱۹ ۰ ۰ ۴۹۸ ۴۷۶
۴ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت علی اکبر (ع) نوحه ۶.۸ ۷:۲۱ ۰ ۰ ۶۴۱ ۴۷۷
۵ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۸.۵ ۹:۰۹ ۰ ۰ ۶۵۴ ۴۸۹
۶ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۵.۹ ۶:۲۲ ۰ ۰ ۵۳۴ ۴۶۴
۷ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۵ ۵:۲۳ ۰ ۰ ۵۵۶ ۴۶۱
۸ گلچین محرم ۱۳۹۵ امام حسین (ع) نوحه ۵.۲ ۵:۳۸ ۰ ۰ ۳۹۸ ۴۸۳
۹ گلچین محرم ۱۳۹۵ شب عاشورا نوحه ۴.۹ ۵:۱۷ ۰ ۰ ۴۸۲ ۴۵۶
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۵ شام غریبان نوحه ۴.۳ ۴:۳۵ ۰ ۰ ۳۹۱ ۴۵۸
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت علی اصغر (ع) شور ۲ ۲:۰۸ ۰ ۰ ۵۲۰ ۴۲۲
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت اباالفضل (ع) شور ۳.۷ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۴۲۴ ۴۴۵
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت علی اصغر (ع) روضه ۶.۶ ۷:۰۸ ۰ ۰ ۴۳۲ ۴۳۳
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت اباالفضل (ع) روضه ۴.۱ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۴۸۹ ۴۴۳
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۵ شب عاشورا روضه ۷.۸ ۸:۲۴ ۰ ۰ ۴۱۷ ۴۱۲
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۵ شام غریبان روضه ۸.۸ ۹:۳۲ ۰ ۰ ۵۹۵ ۴۴۵