میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶

میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶

از حاج سید مهدی میرداماد، ۵ قطعه، ۵۰ دقیقه و ۲۷ ثانیه

۱ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ سلام شهریار عالمین سرود ۹.۴ ۹:۵۷ ۰ ۰ ۲۵۹۶ ۱۲۷۷
۲ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ امشب هوای سامره افتاد در دلم مدح ۱۱ ۱۱:۴۵ ۰ ۰ ۱۶۴۴ ۶۸۹
۳ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ صد البته که تو یه روز میای سرود ۱۰.۵ ۱۱:۰۹ ۰ ۰ ۳۴۳۲ ۱۲۷۹
۴ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ از عشق می نویسم و از بی قرارها مدح ۱۰.۱ ۱۰:۴۴ ۰ ۰ ۵۸۰ ۳۶۳
۵ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ عشقش که یکی یه دونست سرود ۶.۵ ۶:۵۲ ۰ ۰ ۷۷۰ ۵۲۶