میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶

میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ زلفت اگر نبود نسیم سحر نبود مدح ۱۳.۵ ۱۴:۲۰ ۰ ۰ ۱۲۹۹ ۵۳۲
۲ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ سلام وعده حق خدا سرود ۴.۵ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۱۱۹۶ ۷۹۸
۳ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ تو قرار دل بی قرار منی سرود ۳.۹ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۱۸۸۰ ۱۰۲۱
۴ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ باید که تو را حضرت منان بنویسد سرود ۴.۶ ۴:۴۰ ۰ ۰ ۶۹۵ ۶۶۵