میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶

میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶

از حاج محمد رضا طاهری، ۳ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ ای مه لیلة الرغائب سرود ۹.۳ ۹:۵۱ ۰ ۰ ۲۱۳ ۱۳۱
۲ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ از راه می رسی که چراغانمان کنی مدح ۱۴.۱ ۱۵:۰۱ ۰ ۰ ۷۱ ۷۶
۳ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ ای حضرت طاها ای دلبر دلها سرود ۱۰ ۱۰:۳۴ ۰ ۰ ۲۴۰ ۱۷۴