میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶

میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ ندیده دل به تو دادم سرود ۹.۹ ۱۰:۳۲ ۰ ۰ ۶۰۶۷ ۲۷۰۵
۲ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ امشب لبالب می شود دخل همه خمارها مدح ۷.۱ ۷:۲۱ ۰ ۰ ۲۸۸۶ ۱۲۳۶
۳ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ نفس صبح مشک افشان شد مدح ۳.۸ ۳:۴۷ ۰ ۰ ۲۵۹۵ ۱۰۸۹
۴ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ دل دل نکن ای دل سرود ۴.۹ ۵:۰۴ ۰ ۰ ۶۵۶۹ ۲۸۲۴