میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶

میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ ندیده دل به تو دادم سرود ۹.۹ ۱۰:۳۲ ۰ ۰ ۳۶۹۹ ۱۷۴۴
۲ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ امشب لبالب می شود دخل همه خمارها مدح ۷.۱ ۷:۲۱ ۰ ۰ ۱۲۱۸ ۸۲۴
۳ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ نفس صبح مشک افشان شد مدح ۳.۸ ۳:۴۷ ۰ ۰ ۱۰۳۸ ۷۵۶
۴ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ دل دل نکن ای دل سرود ۴.۹ ۵:۰۴ ۰ ۰ ۲۹۹۴ ۱۵۹۹