۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۸ قطعه، ۴۴ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ به سر زلف تو خوب است گرفتار شدن مناجات ۳ ۳:۱۱ ۱ ۱ ۲۳۵۸ ۷۹۰
۲ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ به دست باد نده اختیار گیسو را روضه ۲.۹ ۳:۰۴ ۱ ۱ ۱۰۸۴ ۶۱۷
۳ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ بگو هنوز برایت کمی توان مانده روضه ۵.۸ ۶:۱۱ ۱ ۱ ۱۰۱۷ ۶۲۵
۴ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا کنارت برسم من مُردم شور ۶.۲ ۶:۴۱ ۱ ۱ ۲۱۶۰ ۱۵۱۷
۵ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ با همه دنیا قهرمو با تو می خوام آشتی باشم شور ۴.۷ ۴:۵۷ ۱ ۱ ۲۷۰۰ ۱۷۳۹
۶ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ای روح در پیکرم شبیه پیغمبرم واحد ۵.۳ ۵:۳۶ ۱ ۱ ۱۵۲۰ ۸۶۲
۷ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ز دستم می روی اما صدایم در نمی آید واحد ۳.۵ ۳:۳۸ ۱ ۱ ۱۷۱۹ ۱۰۳۵
۸ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ تو رؤیامی تو دنیامی شور ۱۰ ۱۰:۴۹ ۱ ۱ ۳۳۲۸ ۱۹۹۶