۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۸ قطعه، ۴۴ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ به سر زلف تو خوب است گرفتار شدن مناجات ۳ ۳:۱۱ ۰ ۰ ۸۹۰ ۲۸۶
۲ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ به دست باد نده اختیار گیسو را روضه ۲.۹ ۳:۰۴ ۰ ۰ ۳۱۹ ۱۸۳
۳ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ بگو هنوز برایت کمی توان مانده روضه ۵.۸ ۶:۱۱ ۰ ۰ ۲۵۶ ۱۸۸
۴ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا کنارت برسم من مردم زمینه ۶.۲ ۶:۴۱ ۰ ۰ ۷۱۸ ۵۴۵
۵ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ با همه دنیا قهرمو با تو می خوام آشتی باشم شور ۴.۷ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۱۱۸۹ ۶۷۱
۶ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ای روح در پیکرم شبیه پیغمبرم واحد ۵.۳ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۳۷۷ ۲۶۴
۷ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ز دستم می روی اما صدایم در نمی آید واحد ۳.۵ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۳۹۵ ۳۰۱
۸ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ تو رؤیامی تو دنیامی شور ۱۰ ۱۰:۴۹ ۰ ۰ ۱۳۱۰ ۷۹۷