۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۸ قطعه، ۴۴ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ به سر زلف تو خوب است گرفتار شدن مناجات ۳ ۳:۱۱ ۰ ۰ ۱۸۸۲ ۵۳۰
۲ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ به دست باد نده اختیار گیسو را روضه ۲.۹ ۳:۰۴ ۰ ۰ ۷۱۷ ۳۵۹
۳ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ بگو هنوز برایت کمی توان مانده روضه ۵.۸ ۶:۱۱ ۰ ۰ ۵۶۹ ۳۶۲
۴ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا کنارت برسم من مردم زمینه ۶.۲ ۶:۴۱ ۰ ۰ ۱۳۵۰ ۹۹۰
۵ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ با همه دنیا قهرمو با تو می خوام آشتی باشم شور ۴.۷ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۲۲۸۲ ۱۳۲۱
۶ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ای روح در پیکرم شبیه پیغمبرم واحد ۵.۳ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۷۸۴ ۴۸۶
۷ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ز دستم می روی اما صدایم در نمی آید واحد ۳.۵ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۸۸۸ ۶۰۵
۸ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ تو رؤیامی تو دنیامی شور ۱۰ ۱۰:۴۹ ۰ ۰ ۲۵۶۳ ۱۴۵۸