۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۸ قطعه، ۴۴ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ به سر زلف تو خوب است گرفتار شدن مناجات ۳ ۳:۱۱ ۰ ۰ ۲۳۵۰ ۷۳۲
۲ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ به دست باد نده اختیار گیسو را روضه ۲.۹ ۳:۰۴ ۰ ۰ ۱۰۷۷ ۵۵۹
۳ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ بگو هنوز برایت کمی توان مانده روضه ۵.۸ ۶:۱۱ ۰ ۰ ۱۰۱۰ ۵۶۴
۴ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا کنارت برسم من مردم زمینه ۶.۲ ۶:۴۱ ۰ ۰ ۲۱۳۶ ۱۴۳۷
۵ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ با همه دنیا قهرمو با تو می خوام آشتی باشم شور ۴.۷ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۲۶۸۶ ۱۶۵۸
۶ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ای روح در پیکرم شبیه پیغمبرم واحد ۵.۳ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۱۴۹۲ ۸۰۶
۷ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ز دستم می روی اما صدایم در نمی آید واحد ۳.۵ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۱۷۰۰ ۹۶۶
۸ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ تو رؤیامی تو دنیامی شور ۱۰ ۱۰:۴۹ ۰ ۰ ۳۱۹۶ ۱۸۹۱