۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۸ قطعه، ۴۴ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ به سر زلف تو خوب است گرفتار شدن مناجات ۳ ۳:۱۱ ۱ ۱ ۲۴۴۳ ۸۷۶
۲ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ به دست باد نده اختیار گیسو را روضه ۲.۹ ۳:۰۴ ۱ ۱ ۱۱۲۲ ۶۹۵
۳ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ بگو هنوز برایت کمی توان مانده روضه ۵.۸ ۶:۱۱ ۱ ۱ ۱۰۷۷ ۷۰۶
۴ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا کنارت برسم من مُردم شور ۶.۲ ۶:۴۱ ۱ ۱ ۲۲۲۲ ۱۶۰۸
۵ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ با همه دنیا قهرمو با تو می خوام آشتی باشم شور ۴.۷ ۴:۵۷ ۱ ۱ ۲۷۵۵ ۱۸۲۳
۶ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ای روح در پیکرم شبیه پیغمبرم واحد ۵.۳ ۵:۳۶ ۱ ۱ ۱۵۴۵ ۹۲۸
۷ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ز دستم می روی اما صدایم در نمی آید واحد ۳.۵ ۳:۳۸ ۱ ۱ ۱۷۸۷ ۱۱۳۴
۸ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ تو رؤیامی تو دنیامی شور ۱۰ ۱۰:۴۹ ۱ ۱ ۳۵۰۸ ۲۱۲۶