میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶

میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۱۵ دقیقه و ۵۱ ثانیه

۱ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶ دیشب از عشق چشم من تر بود مدح ۸.۳ ۸:۳۸ ۰ ۰ ۲۳۱۹ ۸۳۴
۲ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶ بازم عطر عطر جنت وزیده سرود ۳.۹ ۳:۴۸ ۰ ۰ ۲۳۸۹ ۱۴۹۷
۳ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶ ز حرم جانب میدان به صف کربلا سرود ۳.۶ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۲۳۴۶ ۱۵۰۸