میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶

میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶

از کربلایی جواد مقدم، ۳ قطعه، ۱۵ دقیقه و ۵۱ ثانیه

۱ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶ دیشب از عشق چشم من تر بود مدح ۸.۳ ۸:۳۸ ۰ ۰ ۱۹۹۵ ۶۱۸
۲ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶ بازم عطر عطر جنت وزیده سرود ۳.۹ ۳:۴۸ ۰ ۰ ۲۰۳۲ ۱۲۲۸
۳ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶ ز حرم جانب میدان به صف کربلا سرود ۳.۶ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۱۸۷۵ ۱۱۸۹