میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶

میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۴ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶ تا عکس ضریحو بغل می کنم سرود ۱۰.۶ ۱۱:۲۷ ۱ ۱ ۲۲۴۲ ۱۴۶۸
۲ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶ همه در حیرتم امشب مدح ۷.۶ ۸:۱۰ ۱ ۱ ۶۹۸ ۸۸۵
۳ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶ جنس این فاصله رو رسیدنی کن سرود ۴.۳ ۴:۳۴ ۱ ۱ ۱۱۱۳ ۱۲۰۳