میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶

میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶

از حاج عبدالرضا هلالی، ۴ قطعه، ۱۱ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶ ای که از هر نفست نغمه هو می ریزد مدح ۲.۸ ۲:۵۲ ۱ ۱ ۱۱۲۶ ۸۸۸
۲ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶ آی جوونا گل بریزید اکبر لیلا اومده سرود ۴.۳ ۴:۳۰ ۱ ۱ ۱۸۵۵ ۱۴۲۳
۳ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶ ذکر علی الدوام تو شاه و من غلام سرود ۱.۸ ۱:۵۱ ۱ ۱ ۱۵۱۱ ۱۱۰۸
۴ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶ بین حرفای الفبا عمریه علوی هستم و عینو دوست دارم سرود ۱.۹ ۱:۵۳ ۱ ۱ ۱۲۹۷ ۱۱۴۳