میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶

میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶

از حاج عبدالرضا هلالی، ۴ قطعه، ۱۱ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶ ای که از هر نفست نغمه هو می ریزد مدح ۲.۸ ۲:۵۲ ۰ ۰ ۴۳۶ ۲۲۷
۲ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶ آی جوونا گل بریزید اکبر لیلا اومده سرود ۴.۳ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۵۶۹ ۴۱۶
۳ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶ ذکر علی الدوام تو شاه و من غلام سرود ۱.۸ ۱:۵۱ ۰ ۰ ۶۰۹ ۳۳۵
۴ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶ بین حرفای الفبا عمریه علوی هستم و عینو دوست دارم سرود ۱.۹ ۱:۵۳ ۰ ۰ ۳۷۹ ۳۳۹