میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶

میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶

از حاج محمد رضا طاهری، ۳ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۵ ثانیه

۱ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶ علی بن حیدری دل ما رو می بری سرود ۶ ۶:۰۸ ۰ ۰ ۲۰۰ ۱۲۹
۲ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶ به روی دست علی می خنده علی سرود ۶.۳ ۶:۲۷ ۰ ۰ ۱۱۶ ۱۱۸
۳ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶ سر و سرور علی سرود ۶.۳ ۶:۳۰ ۰ ۰ ۱۳۳ ۱۱۶