میلاد انوار کربلا ۱۳۹۶

میلاد انوار کربلا ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۶ روز الست روز ازل لحظه های عشق مدح ۵.۹ ۶:۱۵ ۱ ۱ ۲۳۰۹ ۷۸۷
۲ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۶ مرغ خوش الحان دوباره بازم خبر آورده سرود ۵.۱ ۵:۲۰ ۰ ۰ ۳۳۲۸ ۱۵۶۳
۳ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۶ همه تاریک و حسین یک تنه مهتابه سرود ۳.۶ ۳:۴۳ ۰ ۰ ۲۹۸۸ ۱۵۷۶
۴ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۶ اگه تو نبودی ایثار و وفا مصداقی نداشت سرود ۴.۶ ۴:۵۲ ۰ ۰ ۱۶۹۸ ۱۱۲۸
۵ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۶ یارم اباالفضله دلدارم اباالفضله سرود ۶.۵ ۶:۵۳ ۰ ۰ ۲۷۹۷ ۱۵۴۵