میلاد انوار کربلا ۱۳۹۶

میلاد انوار کربلا ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۴۰ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۶ با قدم یار اومده بهار سرود ۷.۵ ۷:۴۷ ۰ ۰ ۳۰۱۵ ۱۳۸۳
۲ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۶ مثل تو ندارم اما مثل من زیاد داری سرود ۳.۵ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۲۰۶۷ ۹۶۵
۳ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۶ ای قبله عوالم بابا حسین جان مدح ۸.۴ ۸:۴۷ ۰ ۰ ۱۵۲۴ ۶۴۰
۴ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۶ فصل نوش شراب انگور است مدح ۶.۲ ۶:۲۷ ۰ ۰ ۷۴۶ ۵۴۵
۵ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۶ ای بر علی ثمر سرود ۷ ۷:۱۷ ۰ ۰ ۱۳۲۶ ۱۰۱۴