میلاد امام سجاد (ع) ۱۳۹۶

میلاد امام سجاد (ع) ۱۳۹۶

از حاج محمد رضا طاهری، ۳ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ میلاد امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ علی بن حیدری دل ما رو می بری سرود ۵.۴ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۴۲۶ ۲۲۰
۲ میلاد امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ خدای عالی اعلی ندارد از تو عالی تر مدح ۱۰.۵ ۱۱:۱۰ ۰ ۰ ۱۱۱ ۱۲۲
۳ میلاد امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ برای ارباب اومد دوباره علی سرود ۶.۱ ۶:۲۱ ۰ ۰ ۲۰۵ ۱۸۷