میلاد امام سجاد (ع) ۱۳۹۶

میلاد امام سجاد (ع) ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ میلاد امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ من روز و شبمو تو فکر تو باشم سرود ۳.۷ ۳:۴۷ ۰ ۰ ۲۰۰۹ ۱۱۲۰
۲ میلاد امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ باز به نامش من و شور و شیدایی سرود ۶.۳ ۶:۳۵ ۰ ۰ ۱۳۹۰ ۱۰۲۱
۳ میلاد امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ ما همان یاکریم بام شما مدح ۶.۳ ۶:۳۹ ۰ ۰ ۵۷۷ ۵۵۲
۴ میلاد امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ شب شب زین العابدینه سرود ۸.۷ ۹:۱۶ ۱ ۱ ۱۱۷۰ ۹۰۰