شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۶

شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۴۲ ثانیه

۱ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۶ شب های بی کسی چقدر گریه آور است روضه ۸.۸ ۹:۲۴ ۱ ۱ ۱۲۴۵ ۷۴۲
۲ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۶ داغ غم های مدینه تازه شد در کنج زندان زمینه ۳.۴ ۳:۳۰ ۱ ۱ ۱۰۲۴ ۷۸۸
۳ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۶ من جوان بودم و در حبس چنین پیر شدم زمینه ۲.۴ ۲:۲۵ ۱ ۱ ۱۱۰۲ ۸۷۴
۴ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۶ شب های جمعه نیمه شب ها تا سپیده شور ۲.۴ ۲:۲۴ ۱ ۱ ۳۱۱۸ ۱۵۰۸
۵ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۶ آرزومه توی روضه جون بدم شور ۳.۹ ۳:۵۹ ۱ ۱ ۱۳۰۱ ۱۱۵۲