میلاد حضرت امیرالمؤمنین (ع) ۱۳۹۶

میلاد حضرت امیرالمؤمنین (ع) ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۴ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ میلاد حضرت امیرالمؤمنین (ع) ۱۳۹۶ ای کعبه داری یک جهان جان در بر امشب مدح ۱۰.۸ ۱۱:۳۳ ۰ ۰ ۱۶۷ ۱۵۱
۲ میلاد حضرت امیرالمؤمنین (ع) ۱۳۹۶ اصل این است و غیر از این هم نیست سرود ۳.۸ ۳:۵۵ ۰ ۰ ۱۰۵ ۱۵۰
۳ میلاد حضرت امیرالمؤمنین (ع) ۱۳۹۶ تو از حوالی نور آمده ای سرود ۴.۵ ۴:۴۳ ۰ ۰ ۱۷۵ ۱۶۳
۴ میلاد حضرت امیرالمؤمنین (ع) ۱۳۹۶ با این شعاری که میدم دلم میشه منجلی سرود ۹.۱ ۹:۴۴ ۰ ۰ ۲۳۵ ۱۸۲