شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۶

شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۷ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۱ شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۶ آن روز از کبوتر زخمی پری نبود روضه ۱.۷ ۱:۴۴ ۱ ۱ ۱۰۶۲ ۵۷۸
۲ شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۶ در روایات ما چنین نقل است روضه ۲ ۲:۰۴ ۱ ۱ ۵۳۲ ۵۶۶
۳ شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۶ دیگه تمومه بارالها عمر من زمینه ۷.۶ ۸:۰۷ ۱ ۱ ۸۶۶ ۷۹۳
۴ شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۶ یا رب شکسته حرمت امامم واحد ۷ ۷:۲۸ ۱ ۱ ۸۶۹ ۷۱۴
۵ شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۶ حال من خرابه شور ۵.۲ ۵:۲۹ ۱ ۱ ۱۴۸۹ ۱۰۹۵
۶ شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۶ کار هر شبم شده گریه و زاری شور ۵.۳ ۵:۴۰ ۱ ۱ ۳۷۱۶ ۱۷۷۲
۷ شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۶ با همه بدیم من تو رو می خوام شور ۴.۹ ۵:۱۱ ۱ ۱ ۱۲۸۳ ۱۰۳۶