شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۶

شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۲ قطعه، ۸ دقیقه و ۱۴ ثانیه

۱ شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۶ خیلی بی کس و تنهایی زمینه ۴.۸ ۴:۵۸ ۱ ۱ ۳۷۴۸ ۱۸۰۷
۲ شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۶ یا رب از زهر جفا سوخت ز پا تا به سرم واحد ۳.۲ ۳:۱۶ ۱ ۱ ۱۶۵۵ ۹۹۵