شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶

شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۴۶ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ ای آینه تمام زهرا روضه ۱۹ ۲۰:۲۱ ۰ ۰ ۲۵۷۱ ۸۸۵
۲ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ تنها شدم تنهاترین زمینه ۸.۶ ۹:۰۳ ۰ ۰ ۸۹۸۶ ۳۴۱۱
۳ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ کن زمزمه ای قاری قرآنم واحد ۴.۲ ۴:۱۴ ۰ ۰ ۲۵۴۴ ۱۲۲۳