میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۶

میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۶

از حاج سید مهدی میرداماد، ۳ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۶ یل بی باک علی بن ابی طالب سرود ۵.۲ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۷۵۹ ۵۱۹
۲ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۶ هم ابتدا علیست و هم انتها علیست مدح ۸.۳ ۸:۵۳ ۰ ۰ ۳۶۶ ۳۸۲
۳ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۶ زمین غوغا شد سرود ۱۰.۱ ۱۰:۵۳ ۰ ۰ ۴۸۰ ۴۸۲