گلچین مولودی ۱۳۹۶

گلچین مولودی ۱۳۹۶

از حاج محمد رضا طاهری، ۲۳ قطعه، ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۶ این دلم شده حرم مولا سرود ۶.۸ ۷:۱۱ ۰ ۰ ۵۹۴ ۳۸۸
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۶ کیست که در مدحش از شعر کمر بشکند مدح ۱۰.۳ ۱۰:۵۸ ۰ ۰ ۲۷۸ ۲۵۹
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۶ سمت و سوی دل به مسیر نجف سرود ۶.۶ ۶:۵۳ ۰ ۰ ۴۹۵ ۴۳۲
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۶ منم غلام علی غلام نام علی سرود ۷.۵ ۷:۵۳ ۰ ۰ ۴۲۲ ۴۰۱
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۶ امشب شب رحمته سرود ۱۰.۶ ۱۱:۲۱ ۰ ۰ ۶۳۶ ۴۰۵
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۶ در بیابان جهان دریا به دنیا آمده مدح ۱۳.۸ ۱۴:۵۳ ۰ ۰ ۱۶۹ ۲۲۳
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۶ مبدل السیئات بالحسنات سرود ۱۰.۵ ۱۱:۱۶ ۰ ۰ ۴۵۶ ۴۱۶
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۶ علی بن حیدری دل ما رو می بری سرود ۵.۴ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۵۵۰ ۳۵۲
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۶ خدای عالی اعلی ندارد از تو عالی تر مدح ۱۰.۵ ۱۱:۱۰ ۰ ۰ ۱۳۳ ۲۳۵
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۶ برای ارباب اومد دوباره علی سرود ۶.۱ ۶:۲۱ ۰ ۰ ۲۵۱ ۲۹۲
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۹۶ علی بن حیدری دل ما رو می بری سرود ۶ ۶:۰۸ ۰ ۰ ۲۶۰ ۲۴۵
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۹۶ به روی دست علی می خنده علی سرود ۶.۳ ۶:۲۷ ۰ ۰ ۱۷۸ ۲۴۵
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۹۶ سر و سرور علی سرود ۶.۳ ۶:۳۰ ۰ ۰ ۲۳۸ ۲۴۶
۱۴ گلچین مولودی ۱۳۹۶ ای مه لیلة الرغائب سرود ۹.۳ ۹:۵۱ ۰ ۰ ۳۰۸ ۲۸۱
۱۵ گلچین مولودی ۱۳۹۶ از راه می رسی که چراغانمان کنی مدح ۱۴.۱ ۱۵:۰۱ ۰ ۰ ۱۶۱ ۲۲۱
۱۶ گلچین مولودی ۱۳۹۶ ای حضرت طاها ای دلبر دلها سرود ۱۰ ۱۰:۳۴ ۰ ۰ ۳۴۰ ۳۲۴
۱۷ گلچین مولودی ۱۳۹۶ نشستم کنار خان کرم تو سرود ۷ ۷:۲۳ ۰ ۰ ۵۶ ۹۴
۱۸ گلچین مولودی ۱۳۹۶ رسیدی از ورای آسمان شب را سحر کردی مدح ۸.۵ ۹:۰۴ ۰ ۰ ۲۶ ۷۱
۱۹ گلچین مولودی ۱۳۹۶ مرد کریم آه طاها حسن سرود ۷.۸ ۸:۱۸ ۰ ۰ ۵۶ ۱۰۲
۲۰ گلچین مولودی ۱۳۹۶ در انتظار دیدنت آل عبایند مدح ۹.۴ ۱۰:۰۱ ۰ ۰ ۳۶ ۸۸
۲۱ گلچین مولودی ۱۳۹۶ از در خونه ای که بسته نمیشه سرود ۱۲ ۱۲:۵۱ ۰ ۰ ۵۵ ۱۰۱
۲۲ گلچین مولودی ۱۳۹۶ ز شوق شاخه طوبی ستاره می ریزد مدح ۱۱.۵ ۱۲:۲۱ ۰ ۰ ۶۴ ۶۲
۲۳ گلچین مولودی ۱۳۹۶ می زنه دلم پر سمت حرم سرود ۱۱.۷ ۱۲:۳۳ ۰ ۰ ۱۱۶ ۷۴