گلچین مولودی ۱۳۹۶

گلچین مولودی ۱۳۹۶

از حاج محمد رضا طاهری، ۲۳ قطعه، ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۶ این دلم شده حرم مولا سرود ۶.۸ ۷:۱۱ ۰ ۰ ۴۸۵ ۳۰۶
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۶ کیست که در مدحش از شعر کمر بشکند مدح ۱۰.۳ ۱۰:۵۸ ۰ ۰ ۲۴۲ ۱۹۱
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۶ سمت و سوی دل به مسیر نجف سرود ۶.۶ ۶:۵۳ ۰ ۰ ۳۵۸ ۳۴۶
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۶ منم غلام علی غلام نام علی سرود ۷.۵ ۷:۵۳ ۰ ۰ ۳۶۶ ۳۱۴
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۶ امشب شب رحمته سرود ۱۰.۶ ۱۱:۲۱ ۰ ۰ ۵۹۶ ۳۴۷
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۶ در بیابان جهان دریا به دنیا آمده مدح ۱۳.۸ ۱۴:۵۳ ۰ ۰ ۱۵۷ ۱۶۳
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۶ مبدل السیئات بالحسنات سرود ۱۰.۵ ۱۱:۱۶ ۰ ۰ ۴۳۱ ۳۵۹
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۶ علی بن حیدری دل ما رو می بری سرود ۵.۴ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۴۶۰ ۲۷۴
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۶ خدای عالی اعلی ندارد از تو عالی تر مدح ۱۰.۵ ۱۱:۱۰ ۰ ۰ ۱۲۰ ۱۶۴
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۶ برای ارباب اومد دوباره علی سرود ۶.۱ ۶:۲۱ ۰ ۰ ۲۲۹ ۲۳۲
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۹۶ علی بن حیدری دل ما رو می بری سرود ۶ ۶:۰۸ ۰ ۰ ۲۱۸ ۱۷۶
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۹۶ به روی دست علی می خنده علی سرود ۶.۳ ۶:۲۷ ۰ ۰ ۱۵۱ ۱۷۸
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۹۶ سر و سرور علی سرود ۶.۳ ۶:۳۰ ۰ ۰ ۱۶۹ ۱۷۱
۱۴ گلچین مولودی ۱۳۹۶ ای مه لیلة الرغائب سرود ۹.۳ ۹:۵۱ ۰ ۰ ۲۸۵ ۲۲۱
۱۵ گلچین مولودی ۱۳۹۶ از راه می رسی که چراغانمان کنی مدح ۱۴.۱ ۱۵:۰۱ ۰ ۰ ۱۴۱ ۱۵۳
۱۶ گلچین مولودی ۱۳۹۶ ای حضرت طاها ای دلبر دلها سرود ۱۰ ۱۰:۳۴ ۰ ۰ ۲۹۵ ۲۶۸
۱۷ گلچین مولودی ۱۳۹۶ نشستم کنار خان کرم تو سرود ۷ ۷:۲۳ ۰ ۰ ۴۱ ۴۲
۱۸ گلچین مولودی ۱۳۹۶ رسیدی از ورای آسمان شب را سحر کردی مدح ۸.۵ ۹:۰۴ ۰ ۰ ۱۵ ۳۲
۱۹ گلچین مولودی ۱۳۹۶ مرد کریم آه طاها حسن سرود ۷.۸ ۸:۱۸ ۰ ۰ ۴۷ ۴۴
۲۰ گلچین مولودی ۱۳۹۶ در انتظار دیدنت آل عبایند مدح ۹.۴ ۱۰:۰۱ ۰ ۰ ۲۱ ۳۶
۲۱ گلچین مولودی ۱۳۹۶ از در خونه ای که بسته نمیشه سرود ۱۲ ۱۲:۵۱ ۰ ۰ ۳۹ ۴۳
۲۲ گلچین مولودی ۱۳۹۶ ز شوق شاخه طوبی ستاره می ریزد مدح ۱۱.۵ ۱۲:۲۱ ۰ ۰ ۴۶ ۲۰
۲۳ گلچین مولودی ۱۳۹۶ می زنه دلم پر سمت حرم سرود ۱۱.۷ ۱۲:۳۳ ۰ ۰ ۸۶ ۳۰