میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۶

میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۳ قطعه، ۱۴ دقیقه و ۱۴ ثانیه

۱ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۶ بالاتر از اینهاست لوایی که تو داری مدح ۲.۶ ۲:۳۷ ۱ ۱ ۳۱۹۶ ۱۳۰۲
۲ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۶ ساقیا بی تو غرق عطشم سرود ۵.۵ ۵:۴۸ ۱ ۱ ۳۱۳۰ ۱۶۴۹