میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۶

میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۳۶ ثانیه

۱ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۶ گدای شیر یزدانم فقیرم شاه مردانم مدح ۴ ۴:۱۳ ۲ ۲ ۲۶۸۱ ۱۱۲۷
۲ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۶ منتظرند جن و ملک سرود ۷.۶ ۸:۰۵ ۱ ۱ ۲۲۴۰ ۱۵۳۲
۳ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۶ دل دل رسوای من سرود ۶.۷ ۷:۰۷ ۲ ۲ ۲۳۸۷ ۱۴۴۸