گلچین شهادت ۱۳۹۶

گلچین شهادت ۱۳۹۶

از حاج حسن خلج، ۲ قطعه، ۱۱ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۶ نیارد خدا لحظه ای دوری از تو مناجات ۴.۶ ۴:۴۴ ۱ ۱ ۱۹۳۲ ۹۲۸
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۶ چشمهایت فرات دلتنگی روضه ۶.۹ ۷:۱۴ ۱ ۱ ۱۴۱۳ ۸۶۰