وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۵

وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۷ قطعه، ۴۷ دقیقه و ۵۲ ثانیه

۱ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۵ بدون ماه قدم می زنم سحرها را روضه ۸.۵ ۹:۰۴ ۲ ۲ ۲۴۲۲ ۸۸۳
۲ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۵ مردم بهم شیر آفرین نمیگن روضه ۱۲ ۱۲:۵۴ ۲ ۲ ۹۷۷ ۷۲۸
۳ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۵ آب به لب های تو رو زده زمینه ۶.۱ ۶:۲۵ ۱ ۱ ۲۷۶۵ ۲۰۳۳
۴ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۵ ای کاش غریب نمی موندی زمینه ۵.۷ ۵:۵۹ ۲ ۲ ۲۴۶۸ ۱۶۵۵
۵ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۵ اباالفضلش چنان باشد که این زن اینچنین باشد واحد ۳.۸ ۳:۵۷ ۱ ۱ ۲۰۹۵ ۱۲۴۶