ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵

ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۶ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ای دخت مصطفی که پدر خوانده مادرت روضه ۸.۴ ۸:۵۷ ۰ ۰ ۸۶۶ ۵۰۳
۲ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ دیر آمدم دیر آمدم در داشت می سوخت روضه ۶.۳ ۶:۳۹ ۰ ۰ ۵۶۵ ۵۲۱
۳ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ در شکسته ای وای زمینه ۸.۲ ۸:۴۲ ۰ ۰ ۷۳۸ ۶۲۱
۴ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ یه چشمم خونه یه چشمم بارون واحد ۲.۵ ۲:۳۴ ۰ ۰ ۶۳۶ ۵۱۷
۵ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ پلکای تو عزاداره واحد ۵.۸ ۶:۰۵ ۰ ۰ ۴۶۵ ۴۵۲
۶ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ فاطمیه عزای اهل آسمونه شور ۱.۷ ۱:۳۶ ۰ ۰ ۸۶۴ ۶۰۲