شام شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵

شام شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵

از حاج محمود کریمی، ۷ قطعه، ۴۵ دقیقه و ۲۵ ثانیه

۱ شام شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵ بر بانوی مطهرمان گریه می کنیم مناجات ۳.۵ ۳:۳۵ ۱ ۱ ۱۷۹۶ ۵۰۳
۲ شام شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵ با اینکه پیکر پسرش بوریا شود روضه ۸.۳ ۸:۴۴ ۱ ۱ ۱۰۱۴ ۵۱۲
۳ شام شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵ هم نفسم رو با قد کمون دیدم زمینه ۴.۵ ۴:۳۷ ۱ ۱ ۱۶۷۴ ۱۲۴۲
۴ شام شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵ پسر شاه دین عشقم زمینه ۹.۶ ۱۰:۰۹ ۱ ۱ ۱۶۳۹ ۱۳۰۳
۵ شام شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵ از چه خاموشید ای سادات زهرا کشته شد واحد ۳.۵ ۳:۳۳ ۱ ۱ ۹۲۰ ۷۲۳