روز شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵

روز شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵

از حاج محمود کریمی، ۴ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ روز شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ای به دست کرمت چشم خلایق نگران روضه ۱۳.۷ ۱۴:۲۹ ۲ ۲ ۲۴۵۳ ۹۳۴
۲ روز شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵ شبا که گریه می کنی گریم می گیره زمینه ۷.۷ ۸:۰۱ ۳ ۳ ۴۴۳۷ ۲۴۶۸
۳ روز شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵ نیست در زانوی تاب و توانی فاطمه واحد ۳.۲ ۳:۰۱ ۱ ۱ ۱۴۴۹ ۱۱۷۲
۴ روز شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵ بسم الله النور شور ۵.۸ ۵:۵۳ ۲ ۲ ۲۲۲۳ ۱۶۳۰