شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵

شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵

از حاج عبدالرضا هلالی، ۵ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵ فرمودی مادرم تویی شور ۳.۷ ۳:۵۵ ۱ ۱ ۵۰۴۶ ۲۸۱۸
۲ شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵ مثل خدا بود و نگاهی مهربان داشت واحد ۳.۱ ۳:۱۶ ۱ ۱ ۲۰۹۵ ۱۷۷۴
۳ شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵ حلالم کن دارم میرم از این خونه شور ۵ ۵:۱۸ ۱ ۱ ۱۱۳۴۶ ۵۴۲۶
۴ شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵ بد کردم با گناهام به خودم بد کردم شور ۴.۲ ۴:۲۶ ۱ ۱ ۱۰۷۱۱ ۴۶۵۵
۵ شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵ بسترت جمع کن از خانه بیماری بس است روضه ۲ ۲:۰۲ ۱ ۱ ۱۷۹۶ ۱۵۳۷