شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵

شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵

از حاج عبدالرضا هلالی، ۵ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵ فرمودی مادرم تویی شور ۳.۷ ۳:۵۵ ۱ ۱ ۳۷۷۵ ۲۰۶۷
۲ شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵ مثل خدا بود و نگاهی مهربان داشت واحد ۳.۱ ۳:۱۶ ۱ ۱ ۱۵۲۴ ۱۲۵۳
۳ شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵ حلالم کن دارم میرم از این خونه شور ۵ ۵:۱۸ ۱ ۱ ۵۱۷۹ ۳۷۱۸
۴ شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵ بد کردم با گناهام به خودم بد کردم شور ۴.۲ ۴:۲۶ ۱ ۱ ۵۳۹۹ ۲۹۱۴
۵ شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵ بسترت جمع کن از خانه بیماری بس است روضه ۲ ۲:۰۲ ۱ ۱ ۱۲۸۰ ۱۰۲۱