شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۵

شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۳۸ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۵ بابا بیا ببین غم چشم تر مرا روضه ۴ ۴:۱۳ ۲ ۲ ۲۹۸۲ ۱۲۷۱
۲ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۵ من آسمان ابری باران گرفته ام روضه ۹.۳ ۱۰:۰۰ ۲ ۲ ۱۵۲۲ ۱۲۱۲
۳ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۵ تو وقتی اومدی گفتم روضه ۷.۵ ۷:۵۹ ۲ ۲ ۱۷۹۴ ۱۵۸۸
۴ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۵ بده ای باد صبا از بابام خبری زمینه ۷.۸ ۸:۲۵ ۲ ۲ ۳۹۹۳ ۲۹۳۸