۷ اسفند ۱۳۹۵

۷ اسفند ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ ۷ اسفند ۱۳۹۵ بشین خونه رو آب و جارو نکن روضه ۱.۷ ۱:۴۳ ۳ ۳ ۵۸۰۳ ۱۷۵۵
۲ ۷ اسفند ۱۳۹۵ تو که رفتی از این خونه یهو دلم گرفت زمینه ۴.۱ ۴:۱۹ ۳ ۳ ۵۸۳۰ ۲۹۳۲
۳ ۷ اسفند ۱۳۹۵ تو واسه عشق من موندی تا پای جون شور ۴.۴ ۴:۴۰ ۳ ۳ ۲۵۸۰ ۱۹۲۹
۴ ۷ اسفند ۱۳۹۵ زهرا تو را قسم به دیده تر واحد ۷.۸ ۸:۲۵ ۳ ۳ ۲۸۴۵ ۱۷۷۲
۵ ۷ اسفند ۱۳۹۵ پر از کبودیه تنت واحد ۴.۲ ۴:۲۴ ۳ ۳ ۱۴۹۱ ۱۳۵۸
۶ ۷ اسفند ۱۳۹۵ آنکه کونین بود در کنفش شعرخوانی ۲.۷ ۲:۴۷ ۳ ۳ ۴۱۷۶ ۲۶۴۵