۷ اسفند ۱۳۹۵

۷ اسفند ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۷ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ ۷ اسفند ۱۳۹۵ بشین خونه رو آب و جارو نکن روضه ۱.۷ ۱:۴۳ ۲ ۲ ۳۰۹۰ ۸۳۴
۲ ۷ اسفند ۱۳۹۵ تو که رفتی از این خونه یهو دلم گرفت زمینه ۴.۱ ۴:۱۹ ۲ ۲ ۴۳۲۰ ۲۴۳۰
۳ ۷ اسفند ۱۳۹۵ تو واسه عشق من موندی تا پای جون شور ۴.۴ ۴:۴۰ ۲ ۲ ۲۳۷۴ ۱۷۵۰
۴ ۷ اسفند ۱۳۹۵ زهرا تو را قسم به دیده تر واحد ۷.۸ ۸:۲۵ ۲ ۲ ۲۲۴۲ ۱۵۴۰
۵ ۷ اسفند ۱۳۹۵ پر از کبودیه تنت واحد ۴.۲ ۴:۲۴ ۲ ۲ ۱۲۵۲ ۱۲۰۲
۶ ۷ اسفند ۱۳۹۵ ای دل وا مونده دل تنها مونده شور ۴.۵ ۴:۴۹ ۲ ۲ ۴۰۲۲ ۲۵۳۶
۷ ۷ اسفند ۱۳۹۵ آنکه کونین بود در کنفش شعرخوانی ۲.۷ ۲:۴۷ ۲ ۲ ۸۱۵ ۷۳۹