۷ اسفند ۱۳۹۵

۷ اسفند ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۷ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ ۷ اسفند ۱۳۹۵ بشین خونه رو آب و جارو نکن روضه ۱.۷ ۱:۴۳ ۲ ۲ ۲۹۳۴ ۷۷۷
۲ ۷ اسفند ۱۳۹۵ تو که رفتی از این خونه یهو دلم گرفت زمینه ۴.۱ ۴:۱۹ ۲ ۲ ۳۷۶۷ ۲۲۳۱
۳ ۷ اسفند ۱۳۹۵ تو واسه عشق من موندی تا پای جون شور ۴.۴ ۴:۴۰ ۲ ۲ ۲۳۰۶ ۱۶۸۳
۴ ۷ اسفند ۱۳۹۵ زهرا تو را قسم به دیده تر واحد ۷.۸ ۸:۲۵ ۲ ۲ ۱۹۶۶ ۱۴۱۲
۵ ۷ اسفند ۱۳۹۵ پر از کبودیه تنت واحد ۴.۲ ۴:۲۴ ۲ ۲ ۱۱۹۲ ۱۱۲۹
۶ ۷ اسفند ۱۳۹۵ ای دل وا مونده دل تنها مونده شور ۴.۵ ۴:۴۹ ۲ ۲ ۳۶۸۹ ۲۴۲۴
۷ ۷ اسفند ۱۳۹۵ آنکه کونین بود در کنفش شعرخوانی ۲.۷ ۲:۴۷ ۲ ۲ ۷۸۳ ۶۸۹