شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۵

شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۷ قطعه، ۳۸ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۵ وقتی هوای روضه ما باز مادری است روضه ۳.۵ ۳:۳۵ ۱ ۱ ۳۶۱۶ ۱۳۹۲
۲ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۵ شنیدم خبر از کوچه بنی هاشم روضه ۶.۷ ۷:۰۵ ۱ ۱ ۲۰۵۲ ۱۲۴۸
۳ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۵ بگیر دست منو پاشو روضه ۷.۸ ۸:۲۱ ۱ ۱ ۲۹۳۴ ۱۷۷۸
۴ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۵ یه روزی است که تقویمای تاریخ زمینه ۶.۶ ۷:۰۴ ۲ ۲ ۳۸۳۶ ۲۵۷۸
۵ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۵ شونه می خوام چیکار وقتی تو داری میری شور ۴.۷ ۴:۵۹ ۲ ۲ ۴۳۱۷ ۲۸۹۵