شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۵

شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۵ شیطان به بیت تعالی چه می کند روضه ۱۱.۵ ۱۲:۱۹ ۲ ۲ ۳۳۵۷ ۱۲۶۱
۲ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۵ چه غوغایی به پا میشه روضه ۴ ۴:۱۱ ۲ ۲ ۳۰۲۸ ۱۵۶۶
۳ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۵ توی آسمون چشمات مادر زمینه ۵.۴ ۵:۴۳ ۴ ۴ ۱۶۸۸۳ ۶۵۷۵
۴ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۵ شونه می خوام چیکار وقتی تو داری میری زمینه ۵ ۵:۱۸ ۴ ۴ ۶۰۴۱ ۳۵۵۱