ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵

ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵

از حمید علیمی، ۴ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۱۲ ثانیه

۱ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ببین می توانی بمانی بمان روضه ۴.۹ ۸:۲۲ ۱ ۱ ۳۳۸۴ ۱۲۹۷
۲ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ کار می کنی چقده منو بدهکار می کنی زمینه ۹.۱ ۹:۴۹ ۱ ۱ ۲۲۲۰ ۱۶۷۰
۳ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ تو هم تا نفس داشتی سوختی واحد ۶.۶ ۷:۰۷ ۱ ۱ ۱۷۴۱ ۱۳۸۱
۴ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ به جای قلب من خانوم سکوت خونه رو بشکن واحد ۴.۶ ۴:۵۴ ۱ ۱ ۲۰۷۵ ۱۴۱۴