ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( بیت الاحزان کاشان )

ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( بیت الاحزان کاشان )

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۱ قطعه، ۱ ساعت و ۸ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( بیت الاحزان کاشان ) سلام ای بارون سلام ای دریا زمینه ۸.۷ ۹:۱۲ ۱ ۱ ۶۷۵۵ ۳۱۶۸
۲ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( بیت الاحزان کاشان ) تو واسه عشق من موندی تا پای جون شور ۴.۵ ۴:۴۱ ۱ ۱ ۳۷۸۶ ۲۶۰۸
۳ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( بیت الاحزان کاشان ) ای نگار من شکسته قامت بهار من واحد ۹.۱ ۹:۳۹ ۱ ۱ ۲۳۵۲ ۱۸۰۱
۴ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( بیت الاحزان کاشان ) نگام کن بانوی مظلومه من واحد ۴.۶ ۴:۴۷ ۱ ۱ ۱۸۰۰ ۱۶۱۹
۵ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( بیت الاحزان کاشان ) سر پروردگار یا زهرا شعرخوانی ۶.۳ ۶:۳۵ ۱ ۱ ۱۵۱۹ ۱۰۶۰
۶ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( بیت الاحزان کاشان ) ای همه آبروی من واحد ۳.۹ ۳:۵۹ ۱ ۱ ۲۵۱۳ ۱۷۵۵
۷ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( بیت الاحزان کاشان ) ملک سلیمان بود در نظرش بی بها واحد ۳.۴ ۳:۲۷ ۰ ۰ ۱۳۳۲ ۱۲۲۹
۸ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( بیت الاحزان کاشان ) مهر او دینم اصل آیینم واحد ۵.۲ ۵:۲۲ ۰ ۰ ۱۲۱۲ ۱۱۲۶
۹ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( بیت الاحزان کاشان ) این همه مست و عاشق بی تاب شور ۹ ۹:۳۴ ۱ ۱ ۲۶۶۵ ۲۳۲۸
۱۰ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( بیت الاحزان کاشان ) بچگی کردم و کج رفتم از اول شور ۷.۱ ۷:۲۵ ۱ ۱ ۳۹۳۰ ۲۶۵۰
۱۱ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( بیت الاحزان کاشان ) صبح بی غروبی مادر چقدر تو خوبی شور ۴ ۴:۰۸ ۱ ۱ ۳۹۲۵ ۲۶۱۲