ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( بیت الاحزان کاشان )

ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( بیت الاحزان کاشان )

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۱ قطعه، ۱ ساعت و ۸ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( بیت الاحزان کاشان ) سلام ای بارون سلام ای دریا زمینه ۸.۷ ۹:۱۲ ۱ ۱ ۶۱۴۱ ۲۹۵۶
۲ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( بیت الاحزان کاشان ) تو واسه عشق من موندی تا پای جون شور ۴.۵ ۴:۴۱ ۱ ۱ ۳۵۳۸ ۲۴۱۸
۳ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( بیت الاحزان کاشان ) ای نگار من شکسته قامت بهار من واحد ۹.۱ ۹:۳۹ ۱ ۱ ۲۱۷۳ ۱۶۹۵
۴ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( بیت الاحزان کاشان ) نگام کن بانوی مظلومه من واحد ۴.۶ ۴:۴۷ ۱ ۱ ۱۷۲۵ ۱۵۴۹
۵ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( بیت الاحزان کاشان ) سر پروردگار یا زهرا شعرخوانی ۶.۳ ۶:۳۵ ۱ ۱ ۱۴۳۶ ۹۸۸
۶ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( بیت الاحزان کاشان ) ای همه آبروی من واحد ۳.۹ ۳:۵۹ ۱ ۱ ۲۳۹۹ ۱۶۶۹
۷ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( بیت الاحزان کاشان ) ملک سلیمان بود در نظرش بی بها واحد ۳.۴ ۳:۲۷ ۰ ۰ ۱۲۴۲ ۱۱۵۴
۸ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( بیت الاحزان کاشان ) مهر او دینم اصل آیینم واحد ۵.۲ ۵:۲۲ ۰ ۰ ۱۱۲۶ ۱۰۶۱
۹ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( بیت الاحزان کاشان ) این همه مست و عاشق بی تاب شور ۹ ۹:۳۴ ۱ ۱ ۲۴۴۹ ۲۱۷۴
۱۰ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( بیت الاحزان کاشان ) بچگی کردم و کج رفتم از اول شور ۷.۱ ۷:۲۵ ۱ ۱ ۳۶۹۵ ۲۵۰۸
۱۱ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( بیت الاحزان کاشان ) صبح بی غروبی مادر چقدر تو خوبی شور ۴ ۴:۰۸ ۱ ۱ ۳۴۱۹ ۲۴۱۳