ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵

ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۱ قطعه، ۱ ساعت و ۸ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ سلام ای بارون سلام ای دریا زمینه ۸.۷ ۹:۱۲ ۲ ۲ ۱۰۰۴۸ ۴۳۲۰
۲ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ تو واسه عشق من موندی تا پای جون شور ۴.۵ ۴:۴۱ ۲ ۲ ۴۴۰۳ ۳۱۰۳
۳ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ای نگار من شکسته قامت بهار من واحد ۹.۱ ۹:۳۹ ۲ ۲ ۳۰۹۵ ۲۳۱۱
۴ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ نگام کن بانوی مظلومه من واحد ۴.۶ ۴:۴۷ ۲ ۲ ۲۱۹۷ ۲۰۰۱
۵ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ سر پروردگار یا زهرا شعرخوانی ۶.۳ ۶:۳۵ ۲ ۲ ۱۸۸۷ ۱۴۰۷
۶ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ای همه آبروی من واحد ۳.۹ ۳:۵۹ ۲ ۲ ۳۰۴۸ ۲۱۵۴
۷ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ملک سلیمان بود در نظرش بی بها واحد ۳.۴ ۳:۲۷ ۱ ۱ ۱۵۶۱ ۱۵۶۷
۸ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ مهر او دینم اصل آیینم واحد ۵.۲ ۵:۲۲ ۱ ۱ ۱۴۱۰ ۱۴۳۰
۹ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ این همه مست و عاشق بی تاب شور ۹ ۹:۳۴ ۲ ۲ ۳۳۸۶ ۲۸۸۴
۱۰ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ بچگی کردم و کج رفتم از اول شور ۷.۱ ۷:۲۵ ۲ ۲ ۴۵۷۸ ۳۱۳۵
۱۱ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ صبح بی غروبی مادر چقدر تو خوبی شور ۴ ۴:۰۸ ۲ ۲ ۵۸۷۴ ۳۳۴۰