ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵

ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۱ قطعه، ۱ ساعت و ۸ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ سلام ای بارون سلام ای دریا زمینه ۸.۷ ۹:۱۲ ۲ ۲ ۱۱۱۵۸ ۴۶۷۰
۲ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ تو واسه عشق من موندی تا پای جون شور ۴.۵ ۴:۴۱ ۲ ۲ ۴۵۱۳ ۳۲۱۲
۳ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ای نگار من شکسته قامت بهار من واحد ۹.۱ ۹:۳۹ ۲ ۲ ۳۲۴۰ ۲۴۳۱
۴ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ نگام کن بانوی مظلومه من واحد ۴.۶ ۴:۴۷ ۲ ۲ ۲۲۲۳ ۲۰۹۳
۵ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ سر پروردگار یا زهرا شعرخوانی ۶.۳ ۶:۳۵ ۲ ۲ ۱۹۴۱ ۱۵۱۲
۶ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ای همه آبروی من واحد ۳.۹ ۳:۵۹ ۲ ۲ ۳۱۵۹ ۲۲۷۰
۷ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ملک سلیمان بود در نظرش بی بها واحد ۳.۴ ۳:۲۷ ۱ ۱ ۱۶۹۱ ۱۶۶۲
۸ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ مهر او دینم اصل آیینم واحد ۵.۲ ۵:۲۲ ۱ ۱ ۱۷۴۹ ۱۵۶۸
۹ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ این همه مست و عاشق بی تاب شور ۹ ۹:۳۴ ۲ ۲ ۳۶۳۳ ۳۰۲۶
۱۰ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ بچگی کردم و کج رفتم از اول شور ۷.۱ ۷:۲۵ ۲ ۲ ۴۶۵۹ ۳۲۲۴
۱۱ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ صبح بی غروبی مادر چقدر تو خوبی شور ۴ ۴:۰۸ ۲ ۲ ۶۴۲۵ ۳۵۰۸