۲۷ بهمن ۱۳۹۵

۲۷ بهمن ۱۳۹۵

از جواد مقدم، ۷ قطعه، ۴۲ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ خستم خالیه آقا دستم زمینه ۶ ۶:۱۷ ۳ ۳ ۳۶۶۷ ۱۸۵۹
۲ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ دارم راه میرم به زیر بارون شور ۶ ۶:۱۲ ۳ ۳ ۳۳۹۶ ۲۸۲۲
۳ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ غرق در اندوه و غمم رفته ز کف چاره من واحد ۷.۱ ۷:۲۹ ۳ ۳ ۱۴۲۶ ۱۳۳۴
۴ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ خوب گوش کن دارم در می زنم باز واحد ۴.۱ ۴:۰۸ ۳ ۳ ۱۳۵۳ ۱۱۶۵
۵ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ قطره ای رنگ شد و عکس رخ یار کشید شعرخوانی ۵.۹ ۶:۰۶ ۲ ۲ ۹۵۸ ۹۲۹
۶ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ نجف و حال و هوای زائرا دم سحر شور ۵.۸ ۶:۰۴ ۳ ۳ ۴۸۰۰ ۲۶۸۱