ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵

ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۶ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ حبیبة الله مادر دنیا زمینه ۵.۸ ۶:۰۵ ۱ ۱ ۲۲۴۷ ۱۳۴۱
۲ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ خستم از این همه جدایی شور ۴.۲ ۴:۲۳ ۱ ۱ ۲۸۷۵ ۱۷۶۸
۳ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ نمک سفرمون از نگاه زهراست شور ۳.۴ ۳:۳۰ ۱ ۱ ۱۹۲۸ ۱۴۱۶
۴ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ زهرای من رفتنیه کار از شفا گذشته واحد ۳.۸ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۱۳۵۸ ۱۱۸۰
۵ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ یل با هیبت و بی واهمه ای واحد ۵.۷ ۵:۵۹ ۰ ۰ ۹۰۶ ۱۰۳۲
۶ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ دوباره راهم دادی منو هوایی کردی شور ۳ ۳:۰۵ ۰ ۰ ۱۵۱۱ ۱۵۲۲