۳۰ بهمن ۱۳۹۵

۳۰ بهمن ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۵۴ ثانیه

۱ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ سلام ای بانو سلام ای دریا زمینه ۹.۷ ۱۰:۲۶ ۲ ۲ ۳۵۹۸ ۱۷۶۳
۲ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ این همه مست و عاشق بی تاب شور ۴.۱ ۴:۲۰ ۲ ۲ ۱۹۱۵ ۱۷۸۵
۳ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ صبح بی غروبی مادر چقدر تو خوبی شور ۵.۶ ۵:۵۸ ۲ ۲ ۱۹۶۷ ۱۶۰۳
۴ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ خاک صحرا از خون تو رنگینه شور ۴.۹ ۵:۱۰ ۲ ۲ ۹۲۷۳ ۳۷۲۴