۳۰ بهمن ۱۳۹۵

۳۰ بهمن ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۵۴ ثانیه

۱ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ سلام ای بانو سلام ای دریا زمینه ۹.۷ ۱۰:۲۶ ۱ ۱ ۳۰۷۴ ۱۵۰۲
۲ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ این همه مست و عاشق بی تاب شور ۴.۱ ۴:۲۰ ۱ ۱ ۱۷۷۲ ۱۶۲۰
۳ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ صبح بی غروبی مادر چقدر تو خوبی شور ۵.۶ ۵:۵۸ ۱ ۱ ۱۷۱۵ ۱۴۳۰
۴ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ خاک صحرا از خون تو رنگینه شور ۴.۹ ۵:۱۰ ۱ ۱ ۶۲۲۵ ۲۸۷۳