ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( مسجد الهادی (ع) )

ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( مسجد الهادی (ع) )

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۴ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( مسجد الهادی (ع) ) السلام ای ثمر عمر پیمبر زهرا روضه ۱۳.۷ ۱۴:۵۱ ۲ ۲ ۳۴۷۷ ۱۳۸۱
۲ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( مسجد الهادی (ع) ) بی تاب بی تابم از عشق مولا زمینه ۵.۵ ۵:۴۸ ۲ ۲ ۴۱۶۸ ۳۰۹۶
۳ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( مسجد الهادی (ع) ) مادر فدای قبر بی نشانت واحد ۳.۲ ۳:۲۰ ۲ ۲ ۵۷۴۶ ۳۱۱۲
۴ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ ( مسجد الهادی (ع) ) نمی خوام به نوکریت فقط عادت بکنم شور ۳.۲ ۳:۱۹ ۲ ۲ ۳۲۰۸ ۲۶۱۶