گلچین فاطمیه ۱۳۹۵

گلچین فاطمیه ۱۳۹۵

از حاج منصور ارضی، ۳۷ قطعه، ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه و ۴۷ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ نزد خالق هر کسی باشد فرودش بیشتر مناجات ۵.۱ ۵:۰۰ ۰ ۰ ۱۵۳۸ ۹۰۱
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ بهر نزول رحمت حق آیه می شوی روضه ۸ ۸:۱۴ ۰ ۰ ۶۵۵ ۹۵۳
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ شبی که با تو سحر نیست خیر در آن نیست مناجات ۳.۲ ۳:۰۱ ۰ ۰ ۴۷۷ ۶۳۷
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ آورده دستی را کمی بالا به زحمت روضه ۵.۱ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۵۳۱ ۷۵۱
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ تو که نیستی کنارم شب و روز غصه دارم مناجات ۴.۲ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۴۱۹ ۵۶۷
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ پشت در انصار با خون جگر رفت روضه ۴ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۲۸۹ ۵۲۷
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ به طرز عشوه‌ کسی نگار را فروختم مناجات ۳.۲ ۳:۰۱ ۰ ۰ ۲۵۳ ۵۲۳
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ امیرالمؤمنینم تو را محزون نبینم روضه ۳.۵ ۳:۲۰ ۰ ۰ ۳۰۱ ۵۷۷
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ راه افتاد ماه در کوچه روضه ۴.۹ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۳۲۱ ۵۶۱
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ رو به گردانی ز من دنیا جهنم می شود مناجات ۵.۸ ۵:۴۶ ۰ ۰ ۳۷۲ ۵۷۰
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ گوشه چادر تو تا که به در می گیرد روضه ۳.۴ ۳:۱۱ ۰ ۰ ۳۹۵ ۵۵۴
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ آه ما یک روز قیمت داشت آه از دست رفت مناجات ۵.۲ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۲۴۵ ۵۱۵
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ برخواست دگر جمع کند بستر خود را روضه ۳.۵ ۳:۲۰ ۰ ۰ ۲۳۵ ۵۰۹
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ شوریده دلیم و سر سودای تو داریم مناجات ۳.۸ ۳:۴۰ ۰ ۰ ۴۲۵ ۵۱۱
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ شاخه تا خورده یاسم از این گلشن نرو روضه ۸.۷ ۸:۵۹ ۰ ۰ ۳۱۷ ۶۰۴
۱۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ اگر شوریده احوالی یقین می خواهد این وادی مناجات ۴.۱ ۳:۵۴ ۰ ۰ ۳۶۷ ۵۲۸
۱۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ شب بود و می رفتند مادر را بشویند روضه ۶.۴ ۶:۲۹ ۰ ۰ ۶۱۲ ۶۵۷
۱۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ نور پگاه احمد مختار فاطمه است روضه ۵.۹ ۵:۵۸ ۰ ۰ ۱۲۶ ۴۳۹
۱۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ در شلوغی گذرها غالبا روضه ۵.۹ ۵:۵۶ ۰ ۰ ۲۴۶ ۵۰۵
۲۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ خالق احدی با تو برابر نکشیده روضه ۸.۲ ۸:۲۷ ۰ ۰ ۱۲۸ ۴۵۱
۲۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ من از خاک پای تو سر بر ندارم روضه ۵.۶ ۵:۳۸ ۰ ۰ ۳۹۲ ۴۹۵
۲۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ ما گرفتار شماییم مدد یا زهرا روضه ۵.۸ ۵:۴۸ ۰ ۰ ۵۰۷ ۶۱۰
۲۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ آبرومندترین واژه ی خلقت زهراست روضه ۴.۶ ۴:۳۲ ۰ ۰ ۲۶۸ ۵۶۴
۲۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ عمر خود را به تمنا گذراندن خوب است مناجات ۴ ۴:۰۱ ۰ ۰ ۲۱۹ ۲۸۶
۲۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ به کذب محض به حب تو ادعا کردند روضه ۴.۸ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۶۰ ۲۴۲
۲۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ دردی که گلستان مرا ریخته برهم مناجات ۵.۱ ۵:۱۶ ۰ ۰ ۲۰۶ ۲۷۶
۲۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ دستم از شانه شکسته به تنم می افتد روضه ۴.۱ ۴:۱۲ ۰ ۰ ۱۵۷ ۲۸۷
۲۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ این روزها نگاه تو از خون دل تر است مناجات ۴.۹ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۱۵۹ ۳۰۱
۲۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ یاس ما را تبر آزرده خدایا چه کنم روضه ۴.۶ ۴:۴۵ ۰ ۰ ۱۵۱ ۲۸۷
۳۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ سلام صاحب الزمان سلام بر حریم تو مناجات ۳.۵ ۳:۲۹ ۰ ۰ ۳۷۷ ۳۳۳
۳۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ هم دست تو افتاده است از کار مادر روضه ۵.۴ ۵:۳۵ ۰ ۰ ۱۴۲ ۳۰۸
۳۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ بیا که گنبد خضراست دیده بر راهت مناجات ۴.۲ ۴:۱۴ ۰ ۰ ۲۷۹ ۳۰۸
۳۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ از سینه زد برون ز غم تو قرارها روضه ۸.۴ ۸:۴۹ ۰ ۰ ۱۵۷ ۲۶۷
۳۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ سلام به آیه های نور و کوثر نوحه ۶.۸ ۷:۰۶ ۰ ۰ ۱۶۸ ۳۰۰
۳۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ نور زهرا عین ظلمت را درخشان می کند روضه ۷ ۷:۲۲ ۰ ۰ ۱۶۲ ۲۷۸
۳۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ سوخت و از فتنه ها دین خدا را حفظ کرد روضه ۵.۱ ۵:۱۲ ۰ ۰ ۱۲۴ ۲۹۰
۳۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ کفنم ‌را ببر ولی طفل بی کفن را بیاور ‌ای فضه روضه ۵.۵ ۵:۴۱ ۰ ۰ ۲۶۰ ۳۱۹