گلچین فاطمیه ۱۳۹۵

گلچین فاطمیه ۱۳۹۵

از حاج منصور ارضی، ۳۷ قطعه، ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه و ۴۷ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ نزد خالق هر کسی باشد فرودش بیشتر مناجات ۵.۱ ۵:۰۰ ۰ ۰ ۱۷۹۳ ۱۱۶۳
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ بهر نزول رحمت حق آیه می شوی روضه ۸ ۸:۱۴ ۰ ۰ ۷۳۸ ۱۱۸۸
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ شبی که با تو سحر نیست خیر در آن نیست مناجات ۳.۲ ۳:۰۱ ۰ ۰ ۵۵۳ ۸۴۰
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ آورده دستی را کمی بالا به زحمت روضه ۵.۱ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۷۱۸ ۹۶۵
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ تو که نیستی کنارم شب و روز غصه دارم مناجات ۴.۲ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۴۸۷ ۷۶۵
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ پشت در انصار با خون جگر رفت روضه ۴ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۳۶۲ ۷۲۰
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ به طرز عشوه‌ کسی نگار را فروختم مناجات ۳.۲ ۳:۰۱ ۰ ۰ ۳۰۱ ۶۸۲
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ امیرالمؤمنینم تو را محزون نبینم روضه ۳.۵ ۳:۲۰ ۰ ۰ ۳۴۸ ۷۴۴
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ راه افتاد ماه در کوچه روضه ۴.۹ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۳۸۶ ۷۳۸
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ رو به گردانی ز من دنیا جهنم می شود مناجات ۵.۸ ۵:۴۶ ۰ ۰ ۴۱۶ ۷۲۸
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ گوشه چادر تو تا که به در می گیرد روضه ۳.۴ ۳:۱۱ ۰ ۰ ۴۷۲ ۷۳۸
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ آه ما یک روز قیمت داشت آه از دست رفت مناجات ۵.۲ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۲۹۲ ۶۶۹
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ برخواست دگر جمع کند بستر خود را روضه ۳.۵ ۳:۲۰ ۰ ۰ ۳۲۲ ۶۶۸
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ شوریده دلیم و سر سودای تو داریم مناجات ۳.۸ ۳:۴۰ ۰ ۰ ۵۰۰ ۶۵۱
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ شاخه تا خورده یاسم از این گلشن نرو روضه ۸.۷ ۸:۵۹ ۰ ۰ ۴۰۷ ۷۵۶
۱۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ اگر شوریده احوالی یقین می خواهد این وادی مناجات ۴.۱ ۳:۵۴ ۰ ۰ ۳۹۸ ۶۷۱
۱۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ شب بود و می رفتند مادر را بشویند روضه ۶.۴ ۶:۲۹ ۰ ۰ ۶۸۹ ۸۴۴
۱۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ نور پگاه احمد مختار فاطمه است روضه ۵.۹ ۵:۵۸ ۰ ۰ ۱۶۷ ۵۸۵
۱۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ در شلوغی گذرها غالبا روضه ۵.۹ ۵:۵۶ ۰ ۰ ۲۷۸ ۶۶۰
۲۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ خالق احدی با تو برابر نکشیده روضه ۸.۲ ۸:۲۷ ۰ ۰ ۲۱۶ ۵۸۲
۲۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ من از خاک پای تو سر بر ندارم روضه ۵.۶ ۵:۳۸ ۰ ۰ ۴۴۷ ۶۴۰
۲۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ ما گرفتار شماییم مدد یا زهرا روضه ۵.۸ ۵:۴۸ ۰ ۰ ۶۱۲ ۷۹۲
۲۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ آبرومندترین واژه ی خلقت زهراست روضه ۴.۶ ۴:۳۲ ۰ ۰ ۳۱۸ ۷۴۷
۲۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ عمر خود را به تمنا گذراندن خوب است مناجات ۴ ۴:۰۱ ۰ ۰ ۲۴۸ ۳۸۰
۲۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ به کذب محض به حب تو ادعا کردند روضه ۴.۸ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۱۰۱ ۳۳۷
۲۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ دردی که گلستان مرا ریخته برهم مناجات ۵.۱ ۵:۱۶ ۰ ۰ ۲۴۵ ۳۸۱
۲۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ دستم از شانه شکسته به تنم می افتد روضه ۴.۱ ۴:۱۲ ۰ ۰ ۲۵۱ ۴۱۰
۲۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ این روزها نگاه تو از خون دل تر است مناجات ۴.۹ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۱۸۹ ۳۹۲
۲۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ یاس ما را تبر آزرده خدایا چه کنم روضه ۴.۶ ۴:۴۵ ۰ ۰ ۲۰۷ ۳۹۳
۳۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ سلام صاحب الزمان سلام بر حریم تو مناجات ۳.۵ ۳:۲۹ ۰ ۰ ۵۴۶ ۴۴۲
۳۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ هم دست تو افتاده است از کار مادر روضه ۵.۴ ۵:۳۵ ۰ ۰ ۲۱۰ ۴۲۰
۳۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ بیا که گنبد خضراست دیده بر راهت مناجات ۴.۲ ۴:۱۴ ۰ ۰ ۳۶۸ ۴۱۰
۳۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ از سینه زد برون ز غم تو قرارها روضه ۸.۴ ۸:۴۹ ۰ ۰ ۲۰۸ ۳۷۵
۳۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ سلام به آیه های نور و کوثر نوحه ۶.۸ ۷:۰۶ ۰ ۰ ۲۵۱ ۴۱۶
۳۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ نور زهرا عین ظلمت را درخشان می کند روضه ۷ ۷:۲۲ ۰ ۰ ۲۴۰ ۳۸۹
۳۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ سوخت و از فتنه ها دین خدا را حفظ کرد روضه ۵.۱ ۵:۱۲ ۰ ۰ ۱۶۸ ۴۰۷
۳۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ کفنم ‌را ببر ولی طفل بی کفن را بیاور ‌ای فضه روضه ۵.۵ ۵:۴۱ ۰ ۰ ۴۴۸ ۴۴۹