شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۵

شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۵

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۳۶ ثانیه

۱ شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ همیشه قبر تو تو سینه منه زمینه ۶.۸ ۶:۵۵ ۱ ۱ ۵۰۶۸ ۲۵۸۸
۲ شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ میریم حرم طرفة العین شور ۷.۸ ۷:۵۹ ۱ ۱ ۴۸۶۹ ۳۸۶۰
۳ شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ ای که بر مستی رغبتم دادی واحد ۳.۹ ۳:۴۶ ۱ ۱ ۲۲۵۶ ۱۸۳۰